Tag Archives | Relational Responsibility

Patiënt zoekt coach

In het nieuwe nummer van “Vraag in Beeld“, het magazine van de NPCF, staat een interview met mij over de coachende arts en de arts-patëntrelatie ‘2.0’. Het artikel is hier te downloaden.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Aandacht voor leefwereld patiënt

Vandaag werd bekend dat het kabinet aanbieders van langdurige zorg wil verplichten tot het opstellen van een zorgplan. In zo’n zorgplan moeten zorgaanbieders de doelen van een behandeling beschrijven en hoe de behandeling die doelen zal moeten realiseren. Omdat het kabinetsplan pas openbaar wordt nadat het door de Raad van State is goedgekeurd, is het nog onduidelijk hoe zo’n plan er precies uit moet komen te zien en hoe de regering denkt dat dit tot stand moet komen. Ook al vraag ik me af of deze maatregel vernieuwend is en effectief zal blijken, het is wel een signaal richting de curatieve en care sector dat de leefwereld van de patiënt aandacht moet hebben. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

It takes two to tango (in health care)

Het kabinet werkt hard aan een sterkere positie van de patiënt. In het beleidsprogramma kondigde het kabinet al aan de rechten en plichten van de patiënt wettelijk te zullen gaan vastleggen. Vorige week zetten Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker een belangrijke stap in die richting. In een brief aan de Tweede Kamer boden ze de Kamer een nieuw programma aan: “Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie.”
Gelukkig realiseert het kabinet zich dat geen enkele patiënt (ook de mondige niet) zonder een goede communicatie met zijn arts kan. Het belangrijkste recht van een patiënt is misschien wel het recht op een arts die met zowel mondigheid als meer passieve patiënten kan omgaan (zie ook: relational responsibility). Om recht te doen aan dat recht, is meer nodig dan een wet. Hopelijk is die wet wel een belangrijke katalysator. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Een EPD 2.0 voor de zorgconsument 2.0

Web 2.0 is hot. Sommigen van jullie kennen het, doen het en ‘zijn 2.0’, anderen kennen de term niet, maar doen het (dagelijks) en natuurlijk is er dan nog een groep mensen die het niet kent, niet doet en niet is. Voor de laatste twee groepen volgt hieronder een korte beschrijving van web 2.0, waarna ik de vertaalslag maak naar zorg en patiëntdossiers. Voor uitgebreide beschrijvingen verwijs ik naar sites als wikipedia (op zichzelf een voorbeeld van web 2.0), en weblogs zoals deze, deze en deze.

Als iemand zonder technische achtergrond was ik altijd wat terughoudend en cynisch ten opzichte van mensen die het hadden over web 2.0. Dat klonk als iets van en voor techneuten. Inmiddels ben ik om. Web 2.0 verwijst immers naar interactieve applicaties op het internet en in die hoedanigheid is het een reuze-interesant sociaal fenomeen dat een grote invloed kan hebben en heeft op onze levens. Online identiteiten en communities en identiteiten in ons “echte” leven vloeien meer en meer in elkaar over. Dat wat er op internet gebeurt stelt ons steeds meer in staat onze levens anders vorm te geven. Door de ‘wisdom of crouds’ via sites als wikipedia te mobiliseren wordt de variëteit aan kennis toegankelijker voor grote groepen mensen. Door netwerksites als Hyves (voor vrienden), LinkedIn (voor zakelijke relaties), door weblogs en microblogs (bijv. Twitter) en door online discussiefora komen mensen met geheel verschillende achtergronden, maar met gezamenlijke belangstelling of belangen, met elkaar in dialoog.Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

De arts-patiëntrelatie: hoe het beter kan

Zoals gezegd is de arts-patiëntrelatie een belangrijk thema binnen mijn promotieonderzoek. Laat ik daarom eens wat dieper ingaan op de interactie tussen de arts en patiënt aan de hand van fragmenten uit de roman “Komt een vrouw bij de dokter”. Het boek is geschreven door Kluun, die zijn vrouw verloor aan kanker en zijn ervaringen letterlijk en hopelijk ook figuurlijk verwerkte in deze roman. In onderstaand fragment vertelt hoofdpersoon Stijn over het bezoek van zijn vrouw Carmen en hemzelf aan de specialist, dokter Scheltema, nadat bij Carmen een zeer gevaarlijke vorm van borstkanker is geconstateerd.Lees verder →

Lees volledig artikel · 2 reacties

De patiënt over het EPD

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de volgende redenen voor de komst van het Elektronisch Patiënt Dossier:

  • Verbeteren kwaliteit van de zorg
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg
  • Verbeteren effectiviteit van de zorg
  • Vraaggestuurde zorg

Gegeven die laatste doelstelling is het wat vreemd dat de toegang van de patiënt tot diens EPD pas in een later stadium wordt gerealiseerd. Maar wellicht wel begrijpelijk, want de organisatorische en technologische uitdagingen zijn groot.
De toegang van de patiënt zal zich in eerste instantie beperken tot inzagerechten. Daarna zal worden verkend of de patiënt ook schrijfrechten krijgt. Het is te hopen dat de resultaten van recente onderzoeken naar de meningen en wensen van de patiënt t.a.v. het EPD ervoor gaan zorgen dat hier inderdaad toe zal worden besloten. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Relational Responsibilty?!

Met mijn promotieonderzoek verken ik de manieren waarop een elektronisch patiënt dossier kan bijdragen aan ‘relational responsibility’ (RR) binnen de arts-patiënt relatie. Ik ben er namelijk van overtuigd dat RR de (ervaren) kwaliteit van de gezondheidszorg sterk kan verhogen.

Maar wat is dat eigenlijk, relational responsibility? De letterlijke vertaling, relationele verantwoordelijkheid, geeft waarschijnlijk weinig houvast. Sommige mensen denken bij het horen van RR meteen aan gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat is het absoluut niet. RR kan gezien worden als de bereidheid van zowel arts als patiënt om aandacht te hebben voor elkaars opvattingen over goede en ethische zorg. Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie